Předtisková příprava,
sazba, zlom

Rád si listuji krásnou knihou, oceňuji čistou typografii a úhlednou sazbu.

Mám praktické zkušenosti se sazbou časopisů, propagačních brožur, výukových skript i odborných publikací, stejně jako s přípravou elektronických časopisů i elektronických knih pro distribuci do e‑čteček.

Příklady z praxe:

Karel Stibral: Sokol mezi obrazy: Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava Tyrše
ISBN 978–80-210‑8641‑8

Karel Stibral: The Art Theory, Aesthetics and Art Criticism of Miroslav Tyrš
ISBN 978–80-7675–104‑0

Franck Noël:  Aikidó – Úvahy, tápání a povídání o cestě…
český překlad knihy, pár výtisků doplňuje PDF verzi a elektronické formáty knihy

Pražská EVVOluce
elektronický čtvrtletník pro Magistrát hl. m. Prahy, který má i nízkonákladovou tištěnou verzi

Krajina – maska přírody?
ISBN 978–80-7394–569‑5

Krása a zvíře
ISBN 978–80-7363–684‑5

1989+25= Výzkum užitečný pro společnost
ročenka TAČR

Buďte více vidět aneb Lepší PR svépomocí
ISBN 978–80-90525498

Environmentální výchova: efektivní strategie
ISBN 978–80-905254–7‑4

Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí
ISBN 978–80-905254–6‑7

Zahrada – přirozenost a umělost
ISBN 978–80-7363–431‑5

Kauza les
ISBN 978–80-244‑2572‑6

Hry a výchova k občanské společnosti
ISBN 80–239-5144–0

časopis Ekolist
ročník 2004/5, vydávaný spol. BEZK